PIANO FOR KIDS

เปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ 3.5 – 5 ปี

ค่าเรียนต่อเทอม       3, 600 บาท   เรียนครั้งละ   30 นาที          (12 ครั้ง)   

เรียนตัวต่อตัว

เปียโนสำหรับเด็ก (เดี่ยว) เปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป

ค่าเรียนต่อเทอม       7, 500 บาท   เรียนครั้งละ   1 ชั่วโมง        (12 ครั้ง)   

เรียนตัวต่อตัว

เปียโนสำหรับเด็ก (คู่) เปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ 5 – 12 ปี

ค่าเรียนต่อเทอม       4, 000 บาท   เรียนครั้งละ   1 ชั่วโมง        (12 ครั้ง)   

เปียโนสำหรับเด็ก (เดี่ยว) เปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ 13 – 14  ปี

ค่าเรียนต่อเทอม  8, 400 บาท เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง  (12 ครั้ง)   

เปียโนสำหรับเด็ก (คู่) เปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ 13 – 14  ปี

ค่าเรียนต่อเทอม  6, 000 บาท  เรียนครั้งละ   1 ชั่วโมง   (12 ครั้ง)