HIP – HOP & NEW DANCE  

หลักสูตรการสอน Australian Teachers Of  Dancing (TOD) 

สอนตั้งแต่ Test 1- Test 10

เปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ 8 ปี ขึ้นไป

ค่าเรียนต่อเดือน  2,100 บาท  *เรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง  (4 ครั้ง)

ค่าเรียนต่อเทอม  6,300 บาท *เรียนครั้งละ 1.5  ชั่วโมง  (12 ครั้ง)

คลาส ผู้ใหญ่

ค่าเรียนต่อเทอม 12,000 บาท *เรียนครั้งละ 1.5  ชั่วโมง  (12 ครั้ง)